January 2020

DateVenueDetails / Co Artists
January 7 at 8.30 pm SAPTAK Annual Music Festival
LD Arts College
Ahmedabad

Vid Kumaresh Rajagopalan - Violin
Ustad Shahid Parvez - Sitar
Vid Kulur Jayachandra Rao - Mridangam
Vid Amit Kavthekar - Tabla
January 10 Behala Festival
Kolkata

Vid Kumaresh Rajagopalan - Violin
Pt Tejendra Majumdar - Sarod
January 11 at 4.40 pm Sadguru Thyagaraja Aradhanai
Tiruvaiyaru
Vid Ganesh Rajagopalan - Violin
Vid Kumaresh Rajagopalan - Violin
Vid Kulur Jayachandra Rao - Mridangam
Vid Trichy S Krishnaswamy - Ghatam
Vid Pramath Kiran - Morsing
January 14 at 7.30 pm Shakti,
Kolkata
January 16 at 8.00 pm Shakti,
Singapore
January 17 at 8.30 pm Shakti,
Kuala Lumpur, Malaysia
January 24
Dovelane Music Conference
Kolkata

Strings Attached
Vid Kumaresh Rajagopalan
- Violin
Dr Jayanthi Kumaresh - Veenai
Vid Kulur Jayachandra Rao - Mridangam
Vid Giridhar Uduppa - Ghatam
January 29 at 7.00 pm
Vasant Panchami Sangeethotsav
Chowdiah Memorial Hall
Bengaluru

Congruence of Melodies
Vid Kumaresh Rajagopalan
- Violin
Dr Jayanthi Kumaresh - Veenai
Vid Praveen Godkhindi - Flute